Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor de trainingen en workshops van Manon Medezeggenschap Ondersteuning (Manon MZO). U gaat hiermee akkoord als u mij – mondeling of schriftelijk – een opdracht geeft. Alle medewerkers en opleiders die uit naam van Manon MZO diensten leveren, zijn aan deze leveringsvoorwaarden gebonden.

Inhoudsopgave

1. Algemeen

Ik verplicht mij tot dienstverlening met optimale kwaliteit, maar aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit mijn diensten. Ik ben evenmin aansprakelijk voor materi le schade en letselschade door onze opleidingsactiviteiten. Ik ga er van uit dat je bij geprogrammeerde outdoor-activiteiten zelf voor een passende verzekering zorgt. Zo zal Manon MZO alleen die bureaus inschakelen voor outdoor-activiteiten die zelf de aansprakelijkheid op zich nemen en hiervoor verzekerd zijn.

2. Totstandkoming maatwerk trainingen

2.1. De overeenkomst tussen Manon MZO en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de daartoe verstrekte offerte, of de door Manon MZO en de opdrachtgever ondertekende bevestiging. Dit kan door schriftelijke ondertekening of middels e-mailverzending.
2.2. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn voor beide partijen van toepassing indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
2.3. Maatwerktrainingen bied ik aan na een vrijblijvend ori nterend gesprek. Daarop ontvangt u van mij een offerte en een gedetailleerd opleidingsprogramma. In deze offerte zijn onder meer de dienstverlening die ik voor u verricht en de overige te onderscheiden diensten opgenomen.
2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bent u zelf verantwoordelijk voor het zo nodig boeken van een accommodatie. Desgevraagd bemiddel ik daarbij. U ontvangt de factuur van de accommodatie dus niet van mij, maar rechtstreeks van het conferentiehotel. Bij een meerdaagse scholing boekt u ook voor mij als trainer de accommodatie. De kosten daarvan komen voor uw rekening.
2.b. Totstandkoming overeenkomst van opdracht inzake advisering en ondersteuning
2.b.1. De overeenkomst met Manon MZO komt tot stand door ondertekening van een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever en Manon MZO.
2.b.2. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn voor beide partijen van toepassing indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
2.b.3. Manon MZO is eraan gehouden om de gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Manon MZO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door haar uitgebrachte adviezen.
2.b.4. De overeenkomst van opdracht bevat de verdere voorwaarden die van toepassing zijn tussen opdrachtgever en Manon MZO. De leveringsvoorwaarden zijn onverkort van kracht, behoudens andersluidende afspraken in de overeenkomst van opdracht.
2.b.5 Opdrachtgever en Manon MZO zijn gerechtigd deze overeenkomst tussentijds schriftelijk of elektronisch te be indigen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Geen der partijen is jegens de ander vanwege die opzegging schadeplichtig. Indien Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, maakt Manon MZO nog wel aanspraak op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden.

3. Geldigheidsduur offerte

3.1. De door mij uitgebrachte offertes zijn geldig tot drie maanden nade offertedatum.
3.2. Op mijn offertes zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.

4. Annuleringsregeling

4.1. Annuleringen dienen schriftelijk aan Manon MZO gemeld te worden.
4.2. Bij maatwerktrainingen is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het annuleren van de accommodatie en draagt hiervoor zelf de annuleringskosten.
4.3. Annuleringskosten training bij annulering:
a) later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering 100%
b) tussen 2 weken en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering 60%
c) tussen 4 weken en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering 35%
d) tussen 8 weken en 13 weken voor aanvangsdatum uitvoering 10%.

8. Garanties

Ben ik voor een maatwerktraining onverhoopt verhinderd, dan probeer ik, in overleg met u een geschikte vervanger te zoeken. Lukt dit niet of wanneer u dit niet wenst, overleg ik met u over een nieuwe datum voor de uitvoering.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
9.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt de factuur automatisch verhoogd met de wettelijke rente.

10. Evaluatie

Ik vraag u of de deelnemers, mee te werken aan de mondelinge en schriftelijke evaluatie na afloop van mijn dienstverlening.

11. Eigendom

Op al het schriftelijke en digitale materiaal dat ik u ter beschikking stel, rust auteursrecht. Het mag dus niet zonder schriftelijke toestemming van Manon MZO verder worden vermeningvuldigd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld.

12. Geheimhouding

Al uw zakelijke en bedrijfsgegevens waarvan ik op de hoogte kom zal ik geheim houden.

13. Klachten en geschillen

13.1 Klachten moeten binnen vier weken na het optreden van het ongenoegen worden gemeld bij Manon MZO. Uw klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
13.2 Mocht u een klacht hebben over mijn dienstverlening dan ga ik er van uit dat u deze allereerst bespreekt met de mijzelf. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat, dan kunt u schriftelijk (brief of e-mail) een klacht indienen bij:
Manon MZO
Voetbalstraat 5
2492 VJ Den Haag
info@manonmzo.nl
Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 2 dagen) contact opgenomen met u om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is.
13.3 Wordt niet tot een vergelijk gekomen of moeten er zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn erop zal worden gereageerd. Ik zorg voor de benodigde informatie en kom de afgesproken werkwijze binnen twee weken na.
13.4 In het geval dat ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt gekomen, wordt de klager de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan de onafhankelijke derde,
Els Unger
Unger Nolet advocaten
De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam
Email: info@ungernolet.nl
13.5 De afhandeling van de klacht door de onafhankelijke derde vindt binnen vier weken plaats. De kosten daarvan worden betaald door Manon MZO. Indien de klager daar niet op in gaat, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.
13.6 In het geval dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld, dan wordt dit binnen 2 weken na overeenkomstdatum betaalbaar gesteld aan de klager.
13.7 De totale afhandeltermijn van de klacht vanaf binnenkomst is 6 weken, indien de klacht niet binnen het gestelde afhandeltermijn kan worden afgehandeld, wordt de klager hier schriftelijk van op de hoogte gebracht.
Alle klachten worden bij binnenkomst geregistreerd, vastgelegd en bewaard voor een termijn van 2 jaar.

14. Aanpassing algemene leveringsvoorwaarden

Indien noodzakelijk kan Manon MZO de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.